logo
Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών
MAT / MATERIALS / ΣΕΒ / Thursday, 03 May 2012 14:17

Με άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία θα επιτευχθεί η ταχύτερη ανάκαμψη του τομέα και η αντιμετώπιση της κρίσης

Με στόχο την οικοδόμηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα οδηγήσει στην παραγωγική επανεκκίνηση της ελληνική οικονομίας, ο ΣΕΒ ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων προτάσεων και πολιτικών και στην ανάδειξη ευκαιριών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και το «Πρότυπο Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τομέα των Δομικών Υλικών», το οποίο φιλοδοξεί να συνεισφέρει ενεργητικά στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για την προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της εξωστρέφειας αλλά και την ενδυνάμωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν την οικονομική συγκυρία. Ο ευρύτερος τομέας των Δομικών Υλικών είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζεται από πολυσχιδή δομή καθώς περιλαμβάνει πολλούς κλάδους παραγωγής προϊόντων και συνεισφέρει παραδοσιακά στη μεγέθυνση του ελληνικού ΑΕΠ, μέσα και από τις εξαγωγικές του επιδόσεις (ενδεικτικά, τα δομικά υλικά αντιπροσωπεύουν το 21,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2010).

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία έχει αγγίξει καταλυτικά όλους τους τομείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου, συμπαρασύροντας σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων του τομέα των δομικών υλικών. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της τελευταίας δεκαπενταετίας αναχαιτίστηκε σημαντικά με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας, τη δραστική πτώση στην εγχώρια δημόσια και ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα και την συνεπακόλουθη μείωση των θέσεων εργασίας. Από την άλλη, απάντηση στην κρίση του τομέα δίνουν σήμερα οι εξαγωγές των δομικών υλικών, αναπληρώνοντας έτσι μέρος της μειωμένης εγχώριας ζήτησης.

Επιπρόσθετα, δομικά υλικά όπως το αλουμίνιο και προϊόντα έντασης τεχνολογίας και γνώσης έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική στις διεθνείς αγορές και κατατάσσονται στα 100 πιο εξαγώγιμα προϊόντα για το 2011.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, το οποίο συν-διαμορφώθηκε με την ενεργητική συμμετοχή 25 από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου σε εργαστήρια (workshops) μεταφοράς τεχνογνωσίας, για την ανταγωνιστική ανάκαμψη του ευρύτερου τομέα των Δομικών Υλικών απαιτούνται προσαρμογές σε δύο άξονες: επιχειρήσεις και θεσμικό πλαίσιο. Οι δράσεις στο επίπεδο των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την προσαρμογή τους στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων αγορών σε Ελλάδα και εξωτερικό και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την παραγωγική διαδικασία μέχρι και την τοποθέτηση. Οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις αφορούν γενικότερα στην άρση των εμποδίων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, με έμφαση στην ένταση των ελέγχων τήρησης προτύπων και κανονισμών: στο σημείο αυτό εντοπίζονται μια σειρά από σοβαρές ελλείψεις που αφορούν στον ελλιπή έλεγχο της αγοράς και την απουσία προδιαγραφών, εργαστηρίων πιστοποίησης, στους παρωχημένους κανονισμούς ασφαλείας και ελέγχου προϊόντων δομικών κατασκευών, στη μη πιστή εφαρμογή των συμφωνιών αμοιβαίας και ισότιμης αναγνώρισης των ελληνικών σημάτων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, κ.α. Επιπλέον και στο πλαίσιο της θεσμικής ενίσχυσης του τομέα προτείνονται μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας.

Σχολιάζοντας, τα βασικά σημεία που ανέδειξε το σχέδιο του ΣΕΒ για τον τομέα των δομικών υλικών, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, σημείωσε τα εξής: «Η οικονομική κρίση απαιτεί περισσότερο από ποτέ προσαρμογές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με ελληνική ταυτότητα. Ειδικότερα στον ευρύτερο τομέα των δομικών υλικών μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις εφόσον επενδύσουμε στα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, όπως είναι τα σημαντικά αποθέματα γνώσης και τεχνογνωσίας, οι τεχνολογικές δυνατότητες των ηγετών του κλάδου και η παραγωγική τους ευελιξία, η έντονη εξωστρεφής δραστηριότητα και η διείσδυση σε γειτονικές αγορές και αναπτύξουμε αντανακλαστικά ευέλικτων οργανωτικών συνεργασιών και θεσμικής προσαρμογής. Είμαι πεπεισμένος ότι η ανταγωνιστική αφύπνιση των επιχειρήσεων του κλάδου και συνολικά της ελληνικής οικονομίας είναι εφικτή με περισσότερη καινοτομία και εξωστρέφεια σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της εγχώριας μυαλοδύναμης και την επιτάχυνση της οργανωτικής προσαρμογής της κάθε επιχείρησης χωριστά και όλων μαζί.»

Το Σχέδιο του ΣΕΒ εκπονήθηκε με την υποστήριξη του «ΣΒΒΕ - Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος» καθώς και της εταιρείας «PLANET Α.Ε. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σύνοψη του τελικού Προτύπου Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.sevstegi.org.gr/.


blog comments powered by Disqus
More from this author:
Last Updated on Thursday, 03 May 2012 14:19
Banner